ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Σύμφωνα με το Καταστατικό, «Συνδεδεμένα μέλη μετά από έγγραφη αίτησή τους ανακηρύσσονται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ., ιατροί άλλων ειδικοτήτων ή επιστήμονες ΑΕΙ με συναφές γνωστικό αντικείμενο προς την ειδικότητα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας. Οι υποψήφιοι προσκομίζουν αντίγραφο πτυχίου και συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.  Τα συνδεδεμένα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή και στερούνται δικαιώματος  ψήφου στις Γ.Σ. και του  εκλέγειν και  εκλέγεσθαι στα όργανα της Εταιρίας.»

Προκειμένου λοιπόν να εγγραφεί κάποιος ως Συνδεδεμένο Μέλος, απαιτούνται να σταλούν σκαναρισμένα στη Γραμματεία της ΕΔΑΕ μέσω του email edae@edae.gr, ή edaegr@hotmail.com, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τα εξής έγγραφα:

 

Η Αίτηση νέου Συνδεδεμένου Μέλους θα πρέπει να φέρει εκτός από την υπογραφή του αιτούντα και τις υπογραφές από δύο τακτικά μέλη της ΕΔΑΕ.  Επίσης, προκειμένου να είναι έγκυρη η εγγραφή, θα πρέπει να καταβληθούν στη Γραμματεία της ΕΔΑΕ 30€ για εγγραφή (καταβάλλεται άπαξ) και 30€ για ετήσια συνδρομή, δηλαδή συνολικά 60€, πριν την έναρξη της Συνέλευσης στην οποία θα γίνει η ψηφοφορία για την ανάδειξη των νέων μελών.

Αίτηση Νέου Συνδεδεμένου Μέλους

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΔΑΕ